OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PREMIUM AQUA.

Níže uvedené obchodní podmínky internetového obchodu www.premiumaqua.cz se řídí platnou legislativou a obchodními zvyklostmi.

PROVOZOVATEL

Provozovatelem internetového obchodu www.premiumaqua.cz je Marcela Filip, Nový Brázdim 107, Praha-východ 250 63. Email: info@premiumaqua.cz, tel: 777 556 427, IČO: 48083836, DIČ: CZ6552236427 . Firma je zapsána v živnostenském rejstříku. Úřad příslušný podle §71 ods. 2 živnostenského zákona: OŽÚ Městský úřad Brandýs nad Labem. Vznik oprávnění: 21.07.1993

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládaní s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka OBJEDNAT) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přistup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávaná a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknuti potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto obchodních podmínek, jakožto správce za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílaní informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: info@premiumaqua.cz. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních udajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních udajů správci je dobrovolné. že subjekt udajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoli písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních udajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidaci osobních udajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@premiumaqua.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícícho. 


OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu nebo telefonicky.

Seznam zboží na stránkách www.premiumaqua.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základé poptávky a jako taková je orientační. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky Prodávajícím a následným potvrzením Kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základe zákonných důvodů.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující i Prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku Kupujícího až do potvrzení objednávky Prodávajícím. Pokud zruší objednávku Prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě Prodávajícího a Kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají

PLATBA

Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a splatné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny, není-li dohodnuto jinak. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je uvedena bez ceny za dopravu. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • platba na dobírku
  • bankovním převodem

Dodací lhůta, podmínky dodání a náklady na dopravu:

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě ostatního zboží je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však zpravidla o případném prodloužení dodací lhůty včas informován.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Doručení Prodávajícím na smluvenou adresu

NÁKLADY NA DOPRAVU

  • naší dopravou po Praze při objednávce nad 2.000,- Kč bez DPH  je doprava zdarma.
  • PPL do ČR:
  • váha                          platba předem                           dobírka
  • do 5 kg                     120 Kč                                        140 Kč
  • 5 - 10 kg                    130 Kč                                        150 Kč
  • 10 - 15 kg                   140 Kč                                        160 Kč

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je Kupující povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit doručovatelem. Na základě vyhotoveného záznamu bude Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Podepsáním dodacího listu Kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Při dopravě prostřednictvím PPL je Kupující si povinen zkontrolovat zboží ihned při převzetí balíku a případné nedostatky nahlásit Prodávajícímu.

ZÁRUKA

Při prodeji potravinářského zboží je záruční doba individuální dle spotřeby. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

KOMUNIKACE MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM

Další komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím je uskutečňována elektronickou poštou a telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

REKLAMACE

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, ketrá nebyla způsobena jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době (zaruční dobou je datum spotřeby) právo na reklamaci zboží.

Každá reklamace se řeší individuálně, dle typu zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho strané (pokud se ze strany Kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí Kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude Kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí Prodávající Kupujícímu a Kupující Prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu nebo písemně v provozovně Prodávajícího.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již Kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do prodejny Prodávajícího, kde Prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi). V případě, že je zboží vráceno Prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud Kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, Prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky na účet Kupujícího po podpisu dobropisu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2015 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pok pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.


Více o nás

PREMIUM AQUA
Praha-východ
CZECH REPUBLIC

info@premiumaqua.cz
+420 722 955 222